Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van LG INVEST bv (handelend onder de naam LEDDEPOT) met Ondernemingsnummer BE0808 510 638 gelegen te Rijvisschepark 82, 9052 Zwijnaarde (België).

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van LEDDEPOT. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van LEDDEPOT. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. LEDDEPOT behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. De bestelde goederen dienen integraal voor levering op rekening van LEDDEPOT gestort of betaald te worden. 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door LEDDEPOT erkend.

1.4 LEDDEPOT garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal LEDDEPOT bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde goed niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van LEDDEPOT  zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door LEDDEPOT geleverde zaken één keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro en inclusief 21% BTW. Voor leveringen buiten de EU kunnen bijkomende belastingen verschuldigd zijn. De koper draagt deze kosten.

3.4 In geval de aanslagvoet van de BTW of van gelijk welke taks die in aanmerking zou komen op de verkoop van de goederen, veranderd van voor de opstelling van de factuur, heeft de Verkoper het recht deze nieuwe aanslagvoet toe te passen en dit ten laste van de koper.

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht/klachtenprocedure

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop op afstand, overeenkomstig het Wetboek van Economisch Recht (artikel I.1. WER), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen te retourneren. Hij heeft hiervoor 14 kalenderdagen na ontvangst de tijd om zich aan te melden bij de webshop (art. VI.67 WER). Na deze melding heeft de klant nog 14 dagen tijd om het product daadwerkelijk terug te sturen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn zich niet heeft aangemeld, is de koop een feit. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bij voorkeur door het afgiftebewijs van de postbezorging. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, zal een vermindering van de koopprijs in rekening gebracht worden. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt LEDDEPOT er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.

Klanten die niet de hoedanigheid hebben van consument (artikel I.1. WER) kunnen zich niet beroepen op het herroepingsrecht.


4.2 klachtenprocedure
4.2.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
4.2.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
4.2.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.2.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
4.2.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
4.2.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
4.2.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

5. Privacy

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij LG INVEST bv / LEDDEPOT, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van LG INVEST bv. LG INVEST bv houdt zich aan de AVG en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

LG INVEST bv, maatschappelijke zetel te Rijvisschepark 82, 9052 Zwijnaarde, België; RPR Gent, afdeling Gent, Ondernemingsnummer BE0808 510 638 is verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Dit betekent dat LG INVEST bv het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens vaststelt.

5.2 LG INVEST bv respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 LG INVEST bv verwerkt de contactgegevens die nodig zijn voor het beheer van onze klanten conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld worden. U kan ons privacy beleid lezen op: lehttps://www.leddepot.be/nl/service/privacy-policy/

5.4 De verkoopgegevens bewaren wij voor onze boekhouding zeven jaar. Voor het beheren van jouw account verwerken we ook transactiedetails zoals het aankoopbedrag incl. BTW, transactiedatum en –tijd. De transactiedetails worden geanonimiseerd wanneer je je account bij ons laat verwijderen.

5.5 De klant heeft onder meer het recht op inzage van zijn persoonsgegevens, mits zijn identiteit kan worden vastgesteld, evenals het recht op verwijdering van zijn persoonsgegevens, mits deze niet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en het naleven van de fiscale bepalingen. Tevens beschikt de klant over het recht om verbeteringen in zijn gegevens aan te laten brengen indien deze foutief zijn. Hiertoe kan U zich steeds richten tot LG INVEST bv op haar maatschappelijke zetel of via [email protected]

5.6 LEDDEPOT maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot LG INVEST bv op haar maatschappelijke zetel of via [email protected]

 

6. Garantie

6.1 LEDDEPOT garandeert dat de door haar geleverde Led artikelen aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen.

6.2 De garantietermijn van LEDDEPOT bedraagt 2 jaar voor alle soorten Led lampen en armaturen en 1 jaar op Led drivers. LEDDEPOT is echter niet verantwoordelijk voor defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik van al onze Led artikels. De garantietermijn is enkel geldig op technische defecten veroorzaakt door fabricage fouten.

6.3 De garantietermijn op al onze Led artikels is NIET geldig wanneer:

  • Led lampen die niet dimbaar zijn, toch op een dimmer installatie worden aangesloten, ook al worden ze niet gedimd.
  • Men Led lampen in een volledig gesloten armatuur monteert (zonder enige verluchting/koeling).
    Led lampen op 12-volt op een verkeerde of geen led transformator aansluit.
    Men Led lampen verkeerd aansluit op het stroomnet of transformator of door middel van eender welke kortsluiting.
  • Led lampen voor binnenshuis ook buitenshuis gebruikt.
  • Led lampen zonder originele verpakking en zonder duidelijk aankoopbewijs/stortingsbewijs.

 

6.4 De koper is verplicht de geleverde artikels bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de geleverde artikels verkeerd, defect of incompleet zijn, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan LEDDEPOT deze gebreken onmiddellijk via email of telefonisch melden aan LEDDEPOT. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde artikels dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering aan LEDDEPOT via email of telefonisch worden gemeld.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief eventuele accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkeren. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
Indien klachten van de koper gegrond worden bevonden, zal LEDDEPOT beoordelen of de geleverde artikelen kosteloos vervangen worden.

6.5 Indien er ondanks alles toch een Led artikel defect moest gaan tijdens de garantietermijn van 2 jaar vragen wij u zeer vriendelijk het desbetreffende artikel in de originele verpakking alsook met een duidelijk aankoopbewijs en of stortingsbewijs naar ons terug te zenden (de kosten voor verzending zijn steeds ten laste van de koper). Of contacteer ons via email of telefonisch zodat u een afspraak kunt maken wanneer u persoonlijk naar ons kunt komen om uw defecte artikel kosteloos om te ruilen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt LEDDEPOT zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden LEDDEPOT slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van LEDDEPOT gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 LEDDEPOT kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen LEDDEPOT en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door LEDDEPOT op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 LEDDEPOT   behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van LEDDEPOT gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Deze mogen evenmin gebruikt worden door derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van LEDDEPOT  . In het geval dat hiervoor toestemming verleend wordt moet de bron vermeld worden.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1 De klant dient betalingen aan LEDDEPOT volgens de in bestelprocedure en eventueel op de Webshop aangegeven betaalmethoden te voldoen. LEDDEPOT is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

10.2 Al onze facturen zijn netto contant betaalbaar zonder korting op onze maatschappelijke zetel, tenzij anders vermeld op de factuur zelf.

10.3 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de definities van het Wetboek van Economisch Recht (artikel I.1. WER), dan is er bij volledige of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag na ingebrekestelling een verwijlinterest aan de wettelijke interest tot volledige betaling verschuldigd.

10.4 Bij een koopovereenkomst aan een niet-consument is bij volledige of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder waarschuwing en/of ingebrekestelling vermeerderd met een verwijlinterest aan de interestvoet bepaald door artikel 5 van de ‘Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties’ tot volledige betaling met een forfaitaire schadebeding van 10 % zelfs bij toekenning van termijn van respijt en dit onverminderd ons recht om de werkelijke geleden schade te bewijzen en daarvoor vergoeding te vorderen.

10.5
Wij behouden ons het recht voor om, tijdens de uitvoering van de opdracht waarborg tot betaling van de klanten te eisen. Gebrek aan tijdige waarborg geeft ons het recht alle verbintenissen te schorsen en te annuleren zonder tussenkomst van de rechter met een aangetekende brief, zonder dat de klant een schadevergoeding zal eisen, en onveranderd ons recht op schadevergoeding.

10.6
Bij enige wanbetaling, faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord of uitstel van betaling of in vereffeningstelling, publicatie van geprotesteerde wissels, dagvaarding voor de rechtbank ingevolge achterstallige betaling, opening dossier bij een dienst ter opsporing bedrijven in moeilijkheden, persberichten over slechte solvabiliteit, of kennelijk onvermogen van de klant, of verkoop, overdracht, in pandgeving of inbreng in een maatschappij van het handelsfonds of de uitrusting van de klant of als de klant niet tijdig een wissel accepteert, worden alle uitstaande bedragen, van rechtswege opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling verreist en ondanks toegestane betalingsvoorwaarden en/of het trekken van wissels/orderbrieven en/of overeengekomen gespreide uitvoeringen van de opdracht en hebben wij het recht al onze verbindingen te schorsen of de overeenkomst te verbreken zonder tussenkomst van de rechter met een aangetekende brief, zonder dat de klant enige schadevergoeding kan vragen, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Het trekken van wissel of check geldt slechts als betaling op de dag dat wij onvoorwaardelijk het wissel of checkbedrag ontvangen hebben. 
De klant zal geen waarborgen aftrekken bij betaling van facturen, zelfs bij betwisting zal de klant zijn betaling niet schorsen. Alle protest-bank en discountkosten zijn ten laste van de klant.

10.7 Eigendomsvoorbehoud
Tot op het ogenblik van de volledige betaling van de koopprijs en aanhorigheden blijven de goederen en bijhorende of aanvullende documenten onze eigendom. Het is de koper niet toegestaan de goederen, bijhorende of aanvullende documenten over te dragen zolang de koopprijs niet volledig is vereffend. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

 

11. Overmacht

11.1 LEDDEPOT is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van LEDDEPOT alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, pandemie, oorlog, terrorisme, maatregelen van de openbare overheden gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 LEDDEPOT behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is LEDDEPOT gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien LEDDEPOT  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde of het leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

12. Aansprakelijkheid

LEDDEPOT is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan andere (naburige) goederen ontstaan door verkeerd aanwenden van de aangekochte producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website en/of stuur ons uw vragen via mail.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Bij een schending van deze algemene voorwaarden is LEDDEPOT niet verplicht onverwijld maatregelen te nemen. Het stilzitten kan niet aanzien worden als een definitief afstand van recht, noch rechtsmiddelen ten opzichte van de schending.

13.2 Het Belgisch recht is van toepassing. Ingeval een bepaling van deze overeenkomst nietig wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de andere bepalingen van de overeenkomst, en zal zij door de Partijen vervangen worden door een geldige bepaling die zo goed mogelijk de bedoelingen van de Partijen in de nietige bepaling benadert.

13.3 Bij een geschil tussen LEDDEPOT en de Koper zal de Koper er alles aan doen om het amicaal in de minne te schikken.

13.4. Geschillen kunnen enkel voorgelegd worden aan de afdeling te Gent van de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, de afdeling Gent van de Ondernemingsrechtbank Gent en het vredegerecht van het tweede kanton te Gent die als enige territoriaal bevoegd zijn tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

13.5 De procestaal is uitsluitend het Nederlands.